Sarton (1954)

From Encyclopedia of Scientonomy
Jump to: navigation, search

Sarton, George. (1954) Galen of Pergamon. University of Kansas Press.

Title Galen of Pergamon
Resource Type book
Author(s) George Sarton
Year 1954
Publisher University of Kansas Press
ISBN 0486274950

Contributors

Christopher Kaumeyer (100.0%)